ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Phousy Construction and Development Public

Contact us

Phousy Construction and Development Public
5th Floor, Vientiane Plaza Hotel, Sailom Road, Hatsady Village,
Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR
Tel: +856 21 265 394
Fax: +856 21 265 394
E-mail: info@pcdlao.com
www.pcdlao.com

Prospectus