ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ແຈ້ງການຈາກບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ