ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Phousy Construction and Development Public

ແຈ້ງການຈາກບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ