ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ບໍລິສັດ ພູສີ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ມອບເງິນອຸປະຖຳ ສະໂມສອນຫລວງພະບາງ ຢູໃນເຕັດ