ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ບໍລິສັດຈີນສົນໃຈຮ່ວມວຽກງານກັບພູສີ

ບໍລິສັດ ສົງຈິງ ເສດຖະກິດ ການຄ້າ ສົນໃຈຮ່ວມລົງທຶນໂຄງການທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ –  ປາກເຊ ຮ່ວມກັບບລິສັດ ພູສີ