ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມາຫາຊົນ

ທີ່ຢູ່ : ຖະຫນົນສີລົມ, ບ້ານ ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ (ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພາຊາ ຊັ້ນ 5)

ໂທ: +856 21 265 394
ແຟັກ: +856 21 265 394
ອີເມວ: info@pcdlao.com
www.pcdlao.com

ເອກະສານຊວນຊື້