ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ງານຖະແຫຼງຂ່າວເປີດຈອງຮຸ້ນ PCD ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ