ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Phousy Construction and Development Public

ງານຖະແຫຼງຂ່າວເປີດຈອງຮຸ້ນ PCD ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ