ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Phousy Construction and Development Public

ກໍານົດມື້ປິດບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (ພກພ) ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ່ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ຊາບໂດຍທົ່ວເຖິງກັນວ່າ ພກພ ໄດ້ກໍານົດມື້ປິດບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພກພ ເປັນວັນທີ 26/03/2018 ນັ້ນ ໝາຍເຖິງວັນປິດບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສໍາລັບການກໍານົດຜູ້ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພກພ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ຜູ້ມິສິດໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນຂອງຮຸ້ນ ພກພ ປະຈໍາ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2017.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບ.

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອກະສານແຈ້ງການໄດ້ຈາກລິ້ງນີ້