ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງຈຳກັດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1998, ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາທີ່ດີໃນການອອກແບບແລະEPC (ວິສະວະກໍາ, ການຈັດຊື້ແລະການກໍ່ສ້າງ) ມີຜົນສໍາເລັດໃນກໍ່ສ້າງແລະບໍາລຸງຮັກສາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຄງການລັດຖະບານເປັນ ຈໍານວນຫລາຍ, ການບໍລິການ ທີ່ນິຍົມຂອງພວກເຮົາຈາກການອອກແບບວິສະວະກໍາແລະການຈັດຊື້ອຸປະກອນສໍາລັບວຽກງານວິສະວະກໍາ, ການກໍ່ສ້າງ. ພາຍໃຕ້ການນໍາ ຂອງທ່ານປະທານ ສີທອງ ພົມມະຈິດ ຜູ້ມີວິໃສທັດກວ້າງໄກ ບໍລິສັດໄດ້ເຕີບໂຕກາຍເປັນຜູ້ນຳໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະ ວະກໍາການກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນພາກເຫນືອຂອງສ. ປ. ປ. ລາວ ແລະໄດ້ມີການຈົດທະບຽນເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016, ພາຍໃຕ້ ຊື່ ບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ  ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (PCD), ມີທຶນຈົດທະບຽນ 700 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວການບໍລິການຂອງຕົນໃນອະນາຄົດ.

phousy-timeline