ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ການພັດທະນາສັງຄົມ

ຄຽງຄູ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແກ່ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. PCD ຈຶ່ງພັດທະນາຍຸດທະສາດ CSR ຕໍ່ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບແລະເປັນແບບຢ່າງຕະຫຼອດມາ, ບໍລິສັດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຫຼາຍຢ່າງທີ່ສໍາຄັນເປັນແບບສ່ວນຕົວ ຫຼື ສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານການກຸສົນຂອງລັດຖະບານ.

ໂຄງການ CSR ທີ່ເດັ່ນ / ກິດຈະກໍາ

  • ການບໍລິຈາກຊ່ວຍໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ, 2016
  • ການບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, 2016
  • ການບໍລິຈາກຊ່ວຍບູລະນະບູຮານສະຖານ ທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, 2015