ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ກຸ່ມບໍລິສັດພູສີສະແດງຄວາມຍິນດີນຳກຸ່ມ Aanandi

ກຸ່ມບໍລິສັດພູສີເຂັ້າຮ່ວມສະແດງຄວາມຍິນດີນຳກຸ່ມAanandi ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເງິນກູ້ຈາກIFC