ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ເງິນປັນຜົນ

ປີ   ເງິນປັນຜົນ ຫັກອາກອນລາຍໄດ້ 10% ຫລັງຫັກອາກອນ
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2017   7.45 7.45
  ລວມໝົດປີ 2017 7.45 7.45